სიახლეები
მთავარი სიახლე
თავდაცვა
2017-09-03 16:34:16
მრავალეროვნულისწავლება „Agile Spirit 2017“ დაიწყო

ახალციხეში, ორფოლოსსასროლეთზემრავალეროვნულისამხედროსწავლება „Agile Spirit 2017“-ის გახსნისცერემონიალიგაიმართა. ღონისძიებაეროვნულიგვარდიისსამხედრო-საჩვენებელიორკესტრისმიერსწავლებაშიმონაწილექვეყნებისსახელმწიფოჰიმნებისშესრულებითდაიწყო. სწავლებაშიმონაწილეპირადმაშემადგენლობამდამოწვეულმასტუმრებმაწუთიერიდუმილითსაქართველოსერთიანობისთვისბრძოლაშიდასამშვიდობომისიებშიგმირულადდაღუპულსამხედრომოსამსახურეებსპატივიმიაგეს.

სამხედროსწავლებაშიმონაწილესამხედროებსსიტყვითსაქართველოსპრეზიდენტმაგიორგიმარგველაშვილმა, თავდაცვისმინისტრმალევანიზორიამ, საქართველოსშეიარაღებულიძალებისგენერალურიშტაბისუფროსმა, გენერალ-მაიორმავლადიმერჩაჩიბაიამმიმართეს, სწავლებისდაწყებამიულოცესდაყურადღებასამხედროწვრთნებისმნიშვნელობაზეგაამახვილეს.

სწავლებისგახსნისოფიციალურცერემონიალსსაქართველოსთავდაცვისმინისტრისდაგენერალურიშტაბისუფროსისპირველიმოადგილეები, ლელაჩიქოვანიდაპოლკოვნიკინიკოლოზჯანჯღავა, ასევეგენერალურიშტაბისუფროსისმოადგილე, ბრიგადისგენერალიზაზაჩხაიძე, ეროვნულიუშიშროებისსაბჭოსმდივანიდავითრაქვიაშვილი, მთავრობისწევრები, საქართველოსშეიარაღებულიძალებისმაღალირანგისოფიცრებიდასამცხე-ჯავახეთისრეგიონისადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებიდაესწრნენ.

ღონისძიებისბოლოსსწავლებაშიმონაწილესამხედროტექნიკისადააღჭურვილობისგამოფენაცგაიმართა.

სამხედროსწავლებასაქართველოსშეიარაღებულიძალებისდააშშ-ისსაზღვაოქვეითთაკორპუსისევროპისადააფრიკისძალებისორგანიზებითტარდება. წვრთნებშისაქართველოს, აშშ-ის, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლატვიისდააზერბაიჯანისსამხედრომოსამსახურეებიიღებენმონაწილეობას.

„Agile Spirit 2017“ სამეთაუროსაშტაბოდასაველემომზადებასმოიცავსდამასში 1515 სამხედროიღებსმონაწილეობას. სწავლებისმიზანინატოსრეაგირებისძალებისშემადგენლობაშიერთობლივოპერაციებშიანკრიზისებზერეაგირებისათვისმზადყოფნა, სწავლებაშიმონაწილექვეყნებისშეიარაღებულიძალებისქვედანაყოფებსშორისტაქტიკურდონეზეურთიერთქმედებებისგაუმჯობესება, ქვეითიდამექანიზირებულიქვედანაყოფებისშერწყმა, ასევეამერიკისშეერთებულშტატებთანდაპარტნიორქვეყნებთანურთიერთანამშრომლობისდახვეწაა. სწავლებისსცენარისტაბილურობისდაშეტევა/თავდაცვითოპერაციებსემყარება.

სწავლებისსაველედასამეთაურო-საშტაბოფაზებიოფიციალურად, 11 სექტემბერსდასრულდება.

ამავე თემაზე