2018-11-14 18:36:11
თბილისში თურქეთის საქმიანი წრეების ვიზიტის ფარგლებში ბიზნეს-ფორუმი გაიმართება

თბილისსთურქეთისსაგარეოეკონომიკურიურთიერთობებისსაბჭოს (DEİK) დელეგაციაეწვევა. საქართველოსსავაჭრო-სამრეწველოპალატისორგანიზებით, ვიზიტისმიმდინარეობისასგაიმართებაბიზნეს-ფორუმი, რომლისფარგლებშიცდელეგატებსსაშუალებაექნებათკონკრეტულსექტორებშისაქართველოსსაინვესტიციოპოტენციალსგაეცნონდააწარმოონსაქმიანიმოლაპარაკებებიადგილობრივბიზნეს-წრეებთან. აღნიშნულიღონისძიება 2018 წლის 15 ნოემბერს, 10:30-ზე, სასტუმრო „თბილისიმერიოტში“ გაიმართება. DEİK-ისდელეგაციისწევრი 20-მდეკომპანიაძირითადადმშენებლობის, ენერგეტიკის, ავეჯისწარმოების, ფარმაცევტიკისადამსუბუქიმრეწველობისსექტორებსწარმოადგენენ.

დაგეგმილბიზნეს-ფორუმსსაქართველოსსავაჭრო-სამრეწველოპალატისპრეზიდენტინინოჩიქოვანიდათურქეთ-საქართველოსბიზნეს-საბჭოსთავმჯდომარეჯემალიანგინიგახსნიან.  აღნიშნულისაბჭომხარეებსშორისუფროეფექტიანითანამშრომლობისმიზნით,  საქართველოსსავაჭრო-სამრეწველოპალატასადათურქეთისსაგარეოეკონომიკურიურთიერთობებისსაბჭოსშორისშეიქმნა. პალატათურქეთისსაგარეოეკონომიკურიურთიერთობებისსაბჭოსთან  (DEİK) უკვერაიმდენიმეწელიააქტიურადთანამშრომლობს.

ფორუმისპირველნაწილშიქართულიმხარედელეგაციისწევრებისთვისპრეზენტაციებსწარადგენს. მათშორის, სააგენტოს „აწარმოესაქართველოში“ დირექტორიმიხეილხიდურელიქვეყნისსაინვესტიციოპოტენციალისშესახებგააკეთებსპრეზენტაციას.  გაიმართებაასევექუთაისისთავისუფალიინდუსტრიულიზონისადახელოსნებისქალაქისპრეზენტაციები, რომლებიცავეჯისწარმოებისმიმართულებასშეეხება.

ღონისძიებისმიზანიასაქართველოსადათურქეთისბიზნეს-წრეებსშორისკონტაქტებისდამყარებისგზით,  ქვეყნებსშორისეკონომიკურითანამშრომლობისადავაჭრობისგაღრმავებისხელშეწყობა. ფორუმისფარგლებშიგაიმართებაბიზნესისორმხრივიშეხვედრებიქართულდათურქულკომპანიებსშორის.

ამავე თემაზე