სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად არსებული სპეციალური სახაზინო კოდები და ანგარიშები: ეროვნულ ვალუტაში: მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; ბანკის კოდი: TRESGE22; მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 300773271 (სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა)
 


www.wsa.ge